Årsstämmokommuniké 2017 Prebona AB (publ)

Pressmeddelande från Prebona AB (publ), Simrishamn den 5 juni 2017

 

Måndagen den 29 maj 2017 hölls årsstämma i Prebona AB (publ). Nedan följer de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

 

Vid stämman var 7 178 687 aktier representerade.

Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Bolagsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter samt att utse en revisor utan revisorssuppleant.

Vid stämman beslutades att styrelsearvode ska utgå med 88 600 kronor till styrelseordförande och med 44 300 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Bolagsstämman beslutade att omvälja Jan-Otto Carlsson, Matti Sällberg, Claes De Geer samt Christian Östberg som styrelseledamöter samt välja in Björn Hedlund som styrelseledamot.

Stämman valde Lars Kylberg, PwC, till revisor.
Samtliga val ovan avser tiden fram till nästa årsstämma.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.

 

För ytterligare information kontakta:

Orvar Otterstedt, VD, Telefon +46 70 523 3047, E-post: orvar.otterstedt@prebona.com

 

Prebona AB (publ) är ett nanoteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings, Agriculture och Nanomedicine. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och partikelteknologi inom nanoområdet. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på AktieTorget. För mer information se www.prebona.com.

Prebona AB, Varvsgatan 4, 272 36 Simrishamn
www.prebona.com