Bolagsordning

Bolagsordning

Org nr 556855-5022

Antagen 2015-10-12

§ 1 Firma

Bolagets företagsnamn (firma) är Prebona AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla, tillverka, marknadsföra och sälja olika typer av funktionella material, substanser och andra produkter baserade på främst nanoteknologi, förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska utgöra lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen för bolaget ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med lägst noll och högst fem suppleanter.

§ 7 Revisorer

Bolaget ska ha en auktoriserad revisor.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 9 Bolagsstämma

Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordning;
 4. Val av en eller två justeringsmän;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. Beslut om
  (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  (b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
 9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn;
 10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor;
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår (1 januari-31 december).

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.