Kallelse årsstämma i Prebona 2018

Pressmeddelande från Prebona AB (publ)

Simrishamn den 27 april 2018

 

Aktieägarna i Prebona AB (publ) kallas härmed till årsstämma i Prebona AB (publ), 556855-5022, fredag den 25 maj 2018, klockan 11.00 på Convendum, Vasagatan 16, Stockholm.

A. Rätt att delta på årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 18 maj 2018, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 18 maj 2018 under adress: Prebona AB, Varvsgatan 4, 272 36 Simrishamn, eller via e-post till info@prebona.com.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per 18 maj 2018 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

B. Ärenden på stämman

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

7. Beslut om
(a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
(b) dispositioner beträffande förlust enligt den fastställda balansräkningen
(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn

10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor

11. Beslut om bemyndigande att fatta beslut om nyemission

12. Avslutande av bolagsstämman

Förslag till beslut

Punkt 8, 9 och 10

Förslag till fastställande av arvode samt förslag till styrelse och revisor kommer att presenteras på bolagets hemsida senast den 18 maj 2017.

Punkt 11

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av högst 3 000 000 aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Styrelsens beslut får förenas med villkor om att tecknade aktier får betalas genom kvittning.

C. Handlingar och antal aktier och röster

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.prebona.com, och på bolagets adress Varvsgatan 4, 272 36 Simrishamn, från och med den 4 maj 2017. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Bolaget har 17 013 750 aktier och röster (inklusive de aktier som tecknats inom ramen för den nyligen genomförda emissionen och som vid kallelsen ännu inte hunnit registrerats).

 

För ytterligare information kontakta:

Orvar Otterstedt, VD, Telefon +46 70 523 3047, E-post: orvar.otterstedt@prebona.com

 

Prebona AB (publ) är ett nanoteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings, Agriculture och Nanomedicine. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och partikelteknologi inom nanoområdet. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på AktieTorget. För mer information se www.prebona.com.Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2017.

Prebona AB, Varvsgatan 4, 272 36 Simrishamn www.prebona.com