Prebona Fotdesinfektion

Egenskaper

Flytande vattenbaserad fotdesinfektion utan alkohol. Användningsområden Desinfektion av fötter. Undvik all annan användning.

Klassificering

Fotdesinfektion. Biocid, PT1-mänsklig hygien, enligt EU förordning 528/2012.

Bruksanvisning

Applicera 1 gång per dag genom att hålla sprayburken ca. 30 cm från foten och spraya ca. 3 ml Prebona Fotdesinfektion på vardera fot och låt lufttorka. Prebona Fotdesinfektion kan färga ljusa ytor och textilier.

Skyddsupplysning

Undvik att andas in spraydimma. Vid stänk i ögonen, skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Uppsök läkare om irritation uppstår.

Innehåll

Aktiv ingrediens är silvernitrat (0,016%). Andra ingredienser är avjoniserat vatten och amorf kiselsyra.

Förvaring och hållbarhet

Förvaras i sluten mörk behållare av icke korrosivt material samt frostfritt, vid 5 – 35○C. Skall användas inom 12 månader från tillverkningsdatum.

Avfallshantering

Förpackning sorteras som metall. Basiskt avfall. Spill och restprodukt bör hanteras så att exponering för vattenmiljön undviks.

Effekt

Användning av Prebona Fotdesinfektion som desinfektionsmedel för fötter följer EU förordning 528/2012 om biocider för PT1, mänsklig hygien. Prebona Fotdesinfektion är en baktericid och fungicid enligt standard för desinfektionsmedel, EN 1040 (del 1, 5 min) och EN 1275 (del 1, 15 min), med en avdödningseffekt på >99%. Prebona Fotdesinfektion är också effektiv mot virus enligt tester utförda av Karolinska Institutet i Stockholm.

Effekt av Prebona Fotdesinfektion på bakterier enligt EN1040 (del 1, 5 min):

Prebona Fotdesinfektion EN 1040 reports (2017-11-04)

Effekt av Prebona Fotdesinfektion på fungus enligt EN 1275 (del 1, 15 min):

Prebona Fotdesinfektion EN 1275 rapport (2017-11-04)

Broschyr

Prebona Fotdesinfektion broschyr (2017-03-18)

Informationsblad

Prebona Fotdesinfektion infoblad (2017-07-19)

Säkerhetsdatablad (MSDS)

MSDS Prebona Fotdesinfektion januari 2017