Prebona Fotdesinfektion

Egenskaper

Flytande vattenbaserad fotdesinfektion utan alkohol. Användningsområden Desinfektion av fötter. Undvik all annan användning.

Klassificering

Fotdesinfektion. Biocid, PT1-mänsklig hygien, enligt EU förordning 528/2012.

Bruksanvisning

Applicera 1 gång per dag genom att hålla sprayburken ca. 30 cm från foten och spraya ca. 3 ml Prebona Fotdesinfektion på vardera fot och låt lufttorka. Prebona Fotdesinfektion kan färga ljusa ytor och textilier.

Skyddsupplysning

Undvik att andas in spraydimma. Vid stänk i ögonen, skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Uppsök läkare om irritation uppstår.

Innehåll

Aktiv ingrediens är silvernitrat (0,016%). Andra ingredienser är avjoniserat vatten och amorf kiselsyra.

Förvaring och hållbarhet

Förvaras i sluten mörk behållare av icke korrosivt material samt frostfritt, vid 5 – 35○C. Skall användas inom 12 månader från tillverkningsdatum.

Avfallshantering

Förpackning sorteras som metall. Basiskt avfall. Spill och restprodukt bör hanteras så att exponering för vattenmiljön undviks.

Broschyr

Prebona Fotdesinfektion broschyr (2017-03-18)

Informationsblad

Prebona Fotdesinfektion infoblad (2017-07-19)

Säkerhetsdatablad (MSDS)

MSDS Prebona Fotdesinfektion januari 2017