Prebona ingår agentavtal i BeNeLux

Prebona AB (publ) meddelar idag att Bolaget tecknat ett agentavtal med företaget BECSales i Nederländerna avseende stora delar av Prebonas produktsortiment. Fokus kommer att ligga på Prebonas antimikrobiella produkter samt lukteliminerande produkter Prebona Disinfect samt Prebona OdorControl.

Företaget kommer under avtalet att marknadsföra och sälja Prebonas produkter mot kunder i BeNeLux. Avtalet löper initialt under tre år. BECSales har lång erfarenhet av marknadsföring och försäljning på marknaden i BeNeLux och har breda och väletablerade kontaktnät.

Avtalet är ett viktigt strategiskt steg i att expandera Prebonas försäljning i Europa. Samarbetet bedöms skapa långsiktiga och stabila kundrelationer på marknaden i BeNeLux.

-Det är oerhört glädjande att vi hittat en sådan lämplig partner i BeNeLux. Min bedömning är att det är en mycket intressant marknad med stor potential för Prebonas produkter, säger Patrik Bernstein, VD Prebona.

För ytterligare information kontakta:


Prebona AB (publ)

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678,

E-post: patrik.bernstein@prebona.com


Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se
www.prebona.com.


Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2021.