Inom ramen för samarbetet med OptiCept och Syngenta (OptiBoost), tecknas en avsiktsförklaring om löpande kommersiellt samarbete med Aperam BioEnergia LTDA ("Aperam") i Brasilien.

Enligt tidigare PM (hösten 2022) ingicks ett avtal med Aperam i Brasilien angående ett pilotprojekt för behandling av Eukalyptussticklingar. Aperam avser nu att starta kommersiell behandling för varianter av högavkastande sticklingar med låg överlevnadsgrad. Avsiktsförklaring har ingåtts och kontraktsförhandlingar påbörjas omgående. Aperams ambition är att avsevärt utöka sin produktion av sticklingar genom OptiBoost-teknologin. Prebona levererar näringslösningen till kunden.

Bedömningen är att den totala marknaden för behandling av eukalyptus är stor och det pågår pilotprojekt med fler kunder och diskussioner förs redan med några av världens största skogsbolag. Avsiktsförklaringen bedöms vara av stort strategiskt värde.

-Det är oerhört glädjande att kunden avser att ingå ett löpande kommersiellt avtal för behandling av vissa typer av sticklingar redan innan pilotprojektet är klart, säger Christian Östberg, VD Prebona AB. Min bedömning är att det är ett område med stor potential och väldigt enkel och tydlig värdekedja där OptiBoost tillför ett stort värde, avslutar Christian Östberg.

För ytterligare information kontakta:

Christian Östberg, VD,

Telefon +46 70 7153247,

E-post: christian.ostberg@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks- förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2023.